Stadgar för Hjo-Tibro Släktforskarförening Antagna 1/6 1981. Reviderade vid årsmöte 24/2 2000.

§ 1

Föreningens namn är Hjo-Tibro Släktforskarförening.

§ 2

Föreningens ändamål är att främja släktforskning.

§ 3

Medlem i föreningen är den som betalar årsavgift enligt årsmötets beslut.
Medlem som inte har betalt sin avgift per den 30/6 innevarande år, anses ha lämnat
föreningen av egen vilja. Först skall dock en påminnelse ha skett.

Medlem som medvetet motarbetar föreningens syfte och målsättning kan uteslutas.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande jämte 6 ledamöter.

Föreningens ordförande väljs årligen. Övriga ledamöter väljs med en mandattid på 2 år,
dock skall halva antalet väljas årligen. Om ledamot avgår innan mandattidens slut sker fyllnadsval på nästa årsmöte, för en tid av ett år.

Styrelsen har att inom sig utse övriga funktionärer.

§ 5

Styrelsen kan inte fatta beslut om inte minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöten skall protokoll föras.
Vid övriga möten i föreningen skall protokoll föras då ärenden tas upp till beslut.

§ 6

Styrelsen handlägger föreningens verksamhet, bevakar dess intressen, samt bereder de ärenden som skall behandlas vid föreningsmöten. Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna.

§ 7

Styrelseordföranden skall öppna och leda föreningens möten och dess styrelsesammanträden samt underteckna i föreningens namn avgående skrivelser eller andra upprättade handlingar.
Vid ordförandens frånvaro fullgörs uppgifterna av vice ordföranden.

Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 8

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen skall senast den 31 januari lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av 2 revisorer, vilka skall lämna en revisionsberättelse och yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.


§ 9

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast två veckor innan mötet. Till kallelsen bifogas verksamhetsberättelse och kassarapport samt dagordning för årsmötet.

Kallelse till övriga möten sker genom säsongsprogram, eller på annat sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 10

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Val av sekreterare vid årsmötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
4. Årsmötets stadgeenliga kallelse
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av ordförande
9. Val av övriga ledamöter i styrelsen
10. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Årsavgift för nästa år
13. Övriga frågor

§ 11

För ändring av dessa stadgar krävs att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet av de angivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst 14 dagar måste förflyta mellan dessa föreningsmöten.

§ 12

För upplösningen av föreningen krävs att beslut härom fattas med minst ¾ av de angivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten.


§ 13

I händelse av föreningens upplösning skall dess genealogiska samlingar överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller något offentligt arkiv eller bibliotek. Eventuella penningmedel disponeras enligt sista föreningsmötets beslut.